ĐẦU TƯ NUÔI TÔM

ĐẦU TƯ NUÔI TÔM
ới diện tích trên 550 ha, Huy thuận áp dụng quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn sinh học, đạt năng suất 20 tấn/ha/vụ (40 tấn/ha/năm), hàng năm cung cấp trên 5.000 tấn tôm sạch cho nhà máy chế biến.
Với diện tích trên 550 ha, Huy thuận áp dụng quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng an toàn sinh học, đạt năng suất 20 tấn/ha/vụ (40 tấn/ha/năm), hàng năm cung cấp trên 5.000 tấn tôm sạch cho nhà máy chế biến.